Skip to main content

Over het Drents Leesoffensief

Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes – berichten op hun smartphone of samenvattende stukjes in schoolboeken – maar besteden minder tijd aan ‘diep lezen’: het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel.

In de publicatie Lees! Een oproep tot een leesoffensief van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur wordt een pleidooi gehouden voor een samenhangend leesbeleid door het Rijk, de gemeenten, het onderwijs en de bibliotheken.

Een rijk leesaanbod creëren en de leescultuur rondom jongeren versterken, motiveert tot lezen en bevordert het leesplezier. Vanuit het werkveld van de bibliotheken voelt men zich in deze publicatie gesterkt in wat men al doet. De samenwerking tussen de bibliotheek en onderwijsprofessionals is belangrijk om leesbevordering prioriteit te geven. Alleen al om het onderwijs zoveel andere belangrijke thema’s kent.

Drents Leesoffensief

In het Leesoffensief zijn alle Drentse bibliotheken de professionele aanjager van een sterke leescultuur voor 0 -18 jarigen. Hierbij is een structurele samenwerking met onderwijs, ouders en gemeente essentieel. Wij gaan voor:

  • Leesplezier
  • Leesmotivatie
  • Leesvaardigheid
  • Iedereen kan meedoen in de maatschappij
  • Samenwerking
  • Diversiteit
  • Leestolerantie
  • Leespartnerschap
  • Leesniveau
  • Eigenaarschap

Leesstimulering

De bibliotheken in Drenthe kennen een lange traditie van leesstimulering, zoals Boekstart met het gratis voorleeskoffertje om ouders van jonge kinderen tot voorlezen te stimuleren. Boekstart wordt nu ook geïntroduceerd in de Kinderopvang en de voorscholen, vooral op de VVE-locaties. De focus ligt ook op het project Bibliotheek op school (dBos), waarin bibliotheek en school een strategische samenwerking aangaan om het lezen op school en thuis te stimuleren en een doorgaande leeslijn te krijgen. De bibliotheken in Assen, Hoogeveen en Emmen gebruiken dBos of vergelijkbare projecten. In de negen gemeenten waar Biblionet actief is, doen 83% van de scholen mee aan het project en bereiken daarmee 91% van de leerlingen in die gemeenten. De volgende stap is dBos uit te rollen in het voortgezet onderwijs.

Manifest

Het Drents Leesoffensief wil meer doen en wil het nog beter doen. Meer doen door de samenwerking tussen bibliotheken, kinderopvanginstellingen en scholen te verstevigen, door nieuwe projecten rond leesbevordering te starten en door meer partijen aan te sluiten op de landelijke lijnen BoekStart en de Bibliotheek op school.

We willen meer doen door meer kennis te delen en meer projecten als netwerk op te zetten. En we willen het beter doen. Door een betere borging van de continuïteit van onze projecten.

Door kinderopvang en onderwijs (en de studenten die daarvoor nu in opleiding zijn) beter toe te rusten op leesbevordering en lezen onderdeel te maken van meer dan het schoolvak Nederlands.

We willen de leesconsulenten van de bibliotheken nog beter toerusten en betere tools geven. Zodat zij samen met de kinderopvang en het onderwijs onze jeugd een toekomst geven waarin laaggeletterdheid geen rol speelt.

Hiertoe is een manifest opgesteld waar bibliotheekdirecteuren en bestuurders van koepelorganisaties uit vve, po, vo, mbo en hbo hun handtekening onder zetten. Dit manifest maakt het statement om niet te bezuinigen op leesbevordering en leesplezier, maar juist te investeren. Hierbij is de samenwerking tussen bibliotheken en (voor- en vroegschoolse) onderwijspartners cruciaal.